Könyvtárhasználati szabályzat

Alapelvek

 1. A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára regionális feladatkörű, nyilvános állami szak- és egyetemi könyvtár. Mindenki látogathatja, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 2. Regisztráció nélkül a következő alapszolgáltatások vehetők igénybe:
  • a Könyvtár látogatása,
  • a szakolvasókban szabadpolcon elhelyezett anyag helyben használata,
  • a katalógusok, a Referensz könyvtár használata,
  • információ a hazai és külföldi könyvtári szolgáltatásokról,
  • önkiszolgáló fénymásolás.
 3. A Könyvtár egyéb szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

A beiratkozás feltételei

 1. A Könyvtár tagja lehet minden 14. életévét betöltött személy. A beiratkozás személyesen, a Belépési Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik, a Kölcsönzőben.
 2. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • Egyetemi polgárok esetében: személyi igazolvány (vagy tartózkodási engedély, útlevél), és az aktuális félévre érvényesített diákigazolvány (ennek hiányában iskolalátogatási igazolás és 1 db igazolványkép), vagy oktatói/dolgozói kártya (ennek hiányában igazolás a munkaviszonyról és 1 db igazolványkép).
  • Minden más olvasó esetében: személyi igazolvány (vagy tartózkodási engedély, útlevél) és 1 db igazolványkép.
 3. Az Egyetemi Könyvtár minden beiratkozott olvasójának tanévenként meg kell újítania könyvtári tagságát, amit a Kölcsönzőben tehet meg.
 4. Az olvasói kategóriáknak megfelelő könyvtárhasználati és szolgáltatási díjakat, valamint a térítéses szolgáltatások díjait az adott szolgáltatásról szóló tájékoztató tartalmazza.

A beiratkozott olvasók jogai és kötelességei

 1. "A Könyvtár által kiadott olvasójegy, ill. a könyvtár által érvényesített diákigazolvány (a továbbiakban összefoglaló néven látogatókártya) az olvasót feljogosítja a Könyvtár állományának és szolgáltatásainak helyben, vagy a Könyvtár honlapján keresztül történő használatára. A könyvkölcsönzésre vonatkozó feltételeket a Kölcsönzési szabályzat tartalmazza. Az egyes különgyűjtemények, speciális állományrészek használati rendjéről az adott gyűjteményről szóló tájékoztató nyújt információt. "
 2. A könyvtári látogatókártya, valamint a Könyvtár online szolgáltatásaihoz kapott azonosító (belépési jelszó, proxy) másra át nem ruházható.
 3. A könyvtár az olvasó adatait számítógépen tartja nyilván, s azokat kizárólag belső könyvtári célokra használja föl.
 4. Az olvasónak a tanév folyamán a személyi adataiban bekövetkezett változásokat (név, lakcím, személyi igazolvány száma) a Kölcsönzőben be kell jelentenie.
 5. A kölcsönzés a vonalkódos látogatókártya felhasználásával, számítógépen történik. Az olvasó felelős az olvasójegyként működő diákigazolványával ill. látogató kártyájával kikölcsönzött minden dokumentumért és az igénybe vett térítéses szolgáltatások kifizetéséért.
 6. A látogatókártya elvesztését -- az esetleges visszaélések megelőzése céljából -- a Kölcsönzőben azonnal be kell jelenteni.
 7. Felsőkabátját, esernyőjét, kézi- és sporttáskáját, csomagját az olvasó a zárható ruhatári szekrényekben vagy a személyzettel működtetett ruhatárban köteles elhelyezni. Az átadott ruhákban, táskákban található tárgyakért, értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal.
 8. Notebook, netbook és egyéb eszközök vagy kézben (táska nélkül), vagy áttetsző hordozó tasakban hozhatók be.
 9. Belépéskor az olvasó köteles a könyvtárban érvényes látogatókártyáját a belépési pontnál kezelésre átnyújtani vagy azzal a beléptető kapun keresztül bejelentkezni.
 10. A Könyvtárból való távozáskor az ellenőrző kapu riasztása (a könyvtári dokumentumok vagy eszközök szabálytalan kivitele kísérletének) esetén a Könyvtár egyes szolgáltatások igénybevételéből vagy a Könyvtár használatának egészéből az olvasót -- az eset súlyosságától függően -- legkevesebb egy hónapra kizárhatja.
 11. A Könyvtár dokumentumai, eszközei, berendezése és használati tárgyai épségének óvása minden olvasónak kötelessége. Szándékos vagy gondatlanságból eredő rongálás esetén a keletkezett kárért az olvasó anyagi felelősséggel tartozik.
 12. A Könyvtár állományába tartozó dokumentumokba bejegyzést tenni, szöveget aláhúzni, a dokumentumot megcsonkítani tilos.
 13. Ételt és italt (ásványvíz kivételével) a Könyvtár területére (beleértve a szakolvasókat, a számítógépes kabineteket, a csoportos tanulás tereit és a különgyűjteményi részeket) behozni nem szabad. Az automatákból vásárolt italt azok környezetében szabad elfogyasztani.
 14. A szakolvasókban a rendet és a csendet beszélgetéssel, mobiltelefon használatával vagy más módon nem szabad megzavarni. Közös munkára a csoportos tanulás terét (bal szárny, III. emelet), étkezésre a büfét (földszint), beszélgetésre az átriumot lehet igénybe venni.
 15. A Könyvtár területén és tulajdonában lévő számítógépeket csak a megengedett szolgáltatásokra szabad igénybe venni.
 16. A Könyvtár területén a hordozható magántulajdonú személyi számítógép használata engedélyezett, de a Könyvtár számítógépes hálózatára közvetlenül (fizikai kapcsolattal) nem csatlakoztatható. Wireless szolgáltatásokat érvényes könyvtári tagsággal rendelkező egyetemi polgárok vehetnek igénybe. A jogosult személy párhuzamosan több saját mobil eszközön is használhatja a szolgáltatást. A jogosultság más személyre át nem ruházható, a szolgáltatás eléréséhez szükséges azonosítót más személy nem használhatja. Az egyetemi hálózatban különösen tilos a többi felhasználó rendeltetésszerű munkájának akadályozása indokolatlan forgalomnöveléssel, különösen a WiFi hálózaton való torrentezés, tanulmányokhoz, kutatáshoz nem tartozó, magán célból történő nagy fájlok le- és feltöltése, valamint
  a kabinet gépein való rendszeres online játékok, interaktív szórakoztató felületek használata, különösen csúcsidőben, amikor mások munkáját, géphez férését az akadályozza.
 17. A dokumentumok bármiféle reprodukálására szolgáló magáneszköz (fényképezőgép, videofelvevő, stb.) használatához engedélyt kell kérni, ill. fotójegyet kell váltani.
 18. A könyvtár használatának szabályait megsértő olvasótól a Könyvtár szolgáltatásait ideiglenesen vagy véglegesen, részlegesen vagy teljesen megvonhatja.
 19. A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a megfelelő könyvtári osztály vezetőjéhez, valamint a Könyvtár főigazgatójához fordulhat.
Utolsó frissítés: 2017. máj. 17. szerda, 14:43

Kiegészítő információk